Þjónustuskilmálar

Skilmálar eru gefnir út þann 3. janúar 2021 og gilda frá þeim degi.

Þetta skjal inniheldur þjónustuskilmála Justikal („Skilmálar”), sem gilda um notkun og aðgang að vöru okkar þ.e. réttarvörslugátt Justikal („Þjónustan”). Þessir skilmálar Justikal eru bindandi samningur milli þín og Justikal ehf., kt. 600617-1410, með lögheimili að Akralind 3, 201 Kópavogi („Justikal“), þar af leiðandi biðjum við þig um að lesa skilmálana vandlega yfir.

1. Gildissvið og samþykki skilmála

 

Þjónustuskilmálar og Persónuverndarstefna sem og aðrir skilmálar sem eru birtir í Þjónustunni eða á heimasíðu Justikal, taka gildi þegar notandi Þjónustunnar auðkennir sig í Þjónustuna í fyrsta skipti og hakar við að hann samþykki skilmálana og að hann hafi kynnt sér þá eða þegar hann fær aðgang, skrárir sig eða notar Þjónustu okkar með einhverjum hætti, sá atburður sem fyrr kemur.

 

Skilmálarnir eru án framsals á milli Justikal og notanda, en með samningnum veitir notanda takmarkað leyfi til notkunar á Þjónustunni í samræmi við það sem fram kemur í  skilmálunum.

2. Uppfærslur og breytingar á skilmálum

 

Justikal áskilur sér einhliða rétt til að breyta skilmálum sem og öðrum reglum og skilyrðum sem Justikal setur hverju sinni. Við munum tilkynna notendum slíkar breytingar með því að birta uppfærða skilmála á vefsíðu Justikal og uppfæra dagsetningu þeirra. Það er á ábyrgð notenda að kynna sér gildandi skilmála hverju sinni

 

Justikal áskilir sér einnig rétt til að tilkynna notendum um breytingar á skilmálum og/eða uppfærslum á Þjónustunni með tölvupósti eða með því að birta tilkynningu á vefsíðu Justikal eða í Þjónustunni. Ef notandi er ekki sammála breyttum skilmálum þá ber viðkomandi aðila að hætta að nota Þjónustuna frá þeim tíma sem breyttu skilmálarnir tóku gildi. Uppfærðu skilmálarnir skulu ávallt leysa fyrri skilmála úr gildi. Með því að nota Þjónustuna áfram eftir að breyttir skilmálar hafa verið birtar þá er áframhaldandi notkun notanda á Þjónusunni túlkuð sem samþykki á breyttum skilmálum.

3. Skilgreiningar

 

Eigandi skjals: Er sá notandi sem hleður inn skjali og sendir það til dómstóls.

Þjónustan: Með hugtakinu er átt við réttarvörslugátt Justikal. 

Notandi: Með hugtakinu notandi er átt við hvern þann aðila sem notar Þjónustuna. Heimild til aðgangs er bundin kennitölu notanda. Notandi þarf að vera sjálfráða og fjárráða. Ef notandi er félag skal sá aðili sem skráir sig inn í kerfið fyrir hönd félagsins hafa stöðuumboð eða aðra heimild til að skuldbinda félagið og skulu skilmálar þessir þá bæði gilda fyrir félagið og fyrir þann sem aðganginn nýtir.

Skjöl: Með hugtakinu er átt við hvers konar gögn, skjöl eða annars konar efni sem eigandi skjals hleður inn.

4. Aðgangur að Þjónustunni

 

Innskráning í kerfið fer fram með rafrænum skilríkjum. Réttur notanda til að fá aðgang að og nota Þjónustuna er bundinn kennitölu og er notanda ekki heimilt að flytja þann rétt til annars manns eða lögaðila. Þannig er notanda ekki undir neinum kringumstæðum heimilt að veita öðrum aðilum rétt til að nýta aðgang sinn að kerfinu.

 

Notandi skilur og samþykkir að hann/hún er ábyrg(ur) fyrir því að tryggja leynd þeirra rafrænu skilríkja sem gera notanda kleift að fá aðgang að kerfinu. Ef notandi verður á einhvern hátt var/vör við að óviðkomandi aðili hafi komist yfir framangreindar upplýsingar, samþykkir notandi að hafa strax samband við útgáfuaðila skilríkjanna og óska eftir að viðkomandi skilríkjum sé lokað til þess að koma í veg fyrir að þau séu nýtt af óviðkomandi aðilum í Þjónustunni. Justikal áskilur sér rétt til að meina aðilum að stofna og eða nota aðgang að Þjónustunni.

5. Notkun Þjónustunnar

 

Til notkunar á kerfinu telst upphleðsla skjala, skoðun, upplýsingaöflun, rafræn undirritun og hvers kyns önnur nýting þeirrar þjónustu sem í boði er í Þjónustunni á hverjum tíma. Öll notkun kerfisins takmarkast við þær aðgerðir sem eðlilegar og löglegar geta talist, ásamt þeim upplýsingum og þjónustu sem boðið er upp á á hverjum tíma.

6. Ábyrgð og skyldur notenda

 

Eigandi skjals er ábyrgur fyrir allri notkun Þjónustunnar þar með talið með því að hlaða inn skjölum, undirrita skjöl rafrænt, sannreyna skjöl sem eru rafrænt undirrituð og/eða eru með rafrænt innsigli og sjá til þess að skjöl séu send til dómstóla innan viðeigandi tímaramma sem sett eru í lögum.

 

Eigandi skjals er einn ábyrgur fyrir efni og innihaldi skjals. Hann skuldbindur sig til að nota Þjónustuna þannig að ekki brjóti á bága við ákvæði laga og skilmála Justikal.

 

Notandi er ábyrgur fyrir því að notendaupplýsingar hans í stillingum, þar á meðal nafn, kennitala, tölvupóstfang, séu ávallt réttar.

 

Notanda er með öllu óheimilt að nota neins konar sjálfvirkan hugbúnað, forrit eða annars konar sjálfvirkar aðferðir til að fá aðgang, afrita eða fylgjast með nokkrum hluta af vefsvæði Þjónustunnar nema með skriflegu leyfi Justikal og/eða ef slík þjónusta var keypt af Justikal.

 

Notanda er með öllu óheimilt að setja nokkurs konar skrá eða gögn á vefsvæði Þjónustunnar sem gætu flokkast sem einhverskonar tölvuvírus, tölvuormur eða tróju hestur eða innihalda einhverskonar skaðlega eiginleika eða sem gæti á einhvern hátt truflað eðlilega virkni þjónustunnar.

 

Notanda er með öllu óheimilt að nota nokkurs konar forrit, hugbúnað eða annars konar aðferðir til að heimsækja, nota eða leita að gögnum á vefsvæði Þjónustunnar nema með almennum vöfrum (t.d. Firefox, Google Chrome, Internet Explorer) og almennum leitarvélum (t.d. Google eða Bing).

 

Notanda er með öllu óheimilt að reyna á nokkurn hátt að sækja, birta eða greina (e. reverse engineer) á annan hátt undirliggjandi forritskóða (e. source code) út frá þeim hugbúnaði sem er notaður í Þjónustunni. Ef notandi fær af öðrum ástæðum aðgang að undirliggjandi forritunarkóða, s.s. vegna bilunar þá ber honum að tilkynna slíkt til Justikal á info@justikal.com

 

Notanda er með öllu óheimilt er að nýta Þjónustuna til þess að taka þátt í, hvetja til, auglýsa, hafa milligöngu um hvers kyns ólögmætar og eftir atvikum refsiverðar aðgerðir, aðgerðir með skaðlegan tilgang eða aðgerðir sem hafa þann tilgang að brjóta gegn almennu velsæmi.

 

Notanda er með öllu óheimilt að trufla notkun annarra notenda sem nýta sér Þjónustuna, eyða eða breyta efni sem aðrir hafa sent inn, gera eitthvað sem veldur óeðlilega miklu álagi á Þjónustuna og tölvukerfið sem hún keyrir á eða nokkuð annað sem truflar eðlilegt aðgengi annarra notenda að Þjónustunni.

 

Notanda er með öllu óheimilt að trufla, skerða eða á nokkurn hátt nýta Þjónustuna með þeim hætti að slík notkun hafi skaðleg áhrif á Justikal, viðskiptahagsmuni Justikal, umhverfi, búnað og kerfi Justikal eða truflar kerfisrekstur Justikal og eftir atvikum viðskiptavina félagsins.

 

Justikal áskilur sér rétt til að ákvarða hvort tiltekin samskipti teljast brjóta í bága við framangreindar reglur.

7. Ábyrgð og skyldur Justikal

 

Justikal mun reyna með öllum tiltækum ráðum að hafa Þjónustuna aðgengilega 24 tíma á dag, 7 daga vik­unn­ar, að undanskildu þeim tímum þegar uppfærsla á verður á Þjónustunni. Við munum nota eIDAS vottaða staðfestingarþjónustu og aðrar traustþjónustur sem eru útfærðar í samræmi við lög nr. 55/2019.

8. Takmörkun ábyrgðar

 

Justikal ábyrgist ekki að tiltekinn árangur náist af notkun á Þjónustunnar. Notendur skrá sig og nota Þjónustuna sem er í boði á eigin ábyrgð.

 

Justikal ábyrgist ekki efni og innihald skjala sem notendur hlaða upp í kerfið. Justikal ábyrgist ekki að aðilar hlaði inn réttum skjöl, ljúki undirritun skjala með réttum hætti og að skjölum sé hlaðið upp innan þess tímaramma sem settur er í lögum. Jafnframt ábyrgist Justikal ekki að sending skjala eða undirritun þeirra takist í öllum tilfellum. Það kann að koma fyrir að sending og/eða undirritun skjala takist ekki vegna utanaðkomandi atvika, atvika sem varða galla, bilun eða annars konar rof í hugbúnaðinum, eða atvika sem varða þann sem sendir eða undirritar skjal og er það alfarið á ábyrgð eiganda skjals að tryggja að skjal hafi verið sent eða undirritað með fullnægjandi hætti.

 

Aðgangur að Þjónustunni gæti rofnað af og til af ýmsum ástæðum, t.d. vegna bilana í vélabúnaði, tæknilegra bilana, hugbúnaðarvillna, kerfisuppfærslna, eða vegna aðgerða sem Justikal kann að kjósa að grípa til. Justikal ber ekki ábyrgð á tjóni sem slíkt kann að valda. Justikal ber ekki ábyrgð á óþægindum eða tjóni sem kann að orsakast beint eða óbeint vegna galla eða bilunar í endabúnaði, tengingu við veraldarvefinn, þeim hugbúnaði sem nauðsynlegur er til tengingar við vefsvæði, vafra eða stýrikerfi notanda eða tölvukerfi, eða af öðrum þeim orsökum sem kunna að valda því að aðgerðir á Þjónustunni geta ekki farið fram eða verða með öðrum hætti en til var ætlast s.s. vegna tæknibilana, villna í gögnum eða truflana í rekstri tölvukerfa. Justikal ber ekki ábyrgð á óþægindum eða tjóni sem orsakast beint eða óbeint vegna bilunar í tölvubúnaði og/eða hugbúnaði notanda eða af öðrum orsökum sem kunna að valda því að upplýsingar á Þjónustunni eru ekki réttar eða að notandi nái ekki að tengjast Þjónustunni.

 

Justikal ber ekki ábyrgð á tjóni sem hlýst af vanþekkingu, misskilningi eða misnotkun notanda eða annars aðila með eða án umboðs notanda. Justikal ber ekki ábyrgð á tjóni sem rekja má til rangra aðgerða notanda eða annars aðila. Justikal ber ekki ábyrgð á tjóni sem rekja má til utanaðkomandi atvika t.d. bilana, rangra utanaðkomandi upplýsinga o.þ.h.

 

Justikal ber eingöngu ábyrgð á beinu tjóni viðskiptavinar sem rekja má til saknæmrar eða ólögmætrar háttsemi Justikal eða aðila sem Justikal ber ábyrgð á. Justikal ber í engu tilviki ábyrgð á rekstrartapi notanda og/eða þriðja aðila, né heldur óbeinu, tilviljanakenndu eða afleiddu tjóni slíkra aðila, þ.m.t. glötuðum ágóða eða ráðgerðum sparnaði, hvort sem tjónið er rakið til galla, skemmda eða eyðileggingar á Þjónustunni eða til annarra ástæðna.

 

Utan þess sem greinir í skilmálum þessum skal ábyrgð Justikal vegna hvers konar mistaka, villna, vanrækslu, truflana, tafa, tjóns eða galla á Þjónustunni, hugbúnaði eða vélbúnaði sem verður í tengslum við samning aðila, takmarkast við jafnvirði þeirrar þóknunar sem notandi hefur sannanlega greitt til Justikal fyrir Þjónustuna sem tjónið tengist á síðustu þremur mánuðum fyrir það atvik sem orsakaði umrætt tjón.

 

Framangreindar ábyrgðartakmarkanir gilda ekki að því marki sem lög kveða á um bann við takmörkun ábyrgðar.

9. Brot á skilmálum

 

Verði notandi uppvís að brotum á skilmálum Justikal, misnotkun á kerfinu eða hegða sér á þann hátt að augljóst er að viðkomandi getur ekki eða ætlar ekki að uppfylla ákvæði skilmálanna sem gilda um Þjónustuna er Justikal hvenær sem er, og án fyrirvara, heimilt að loka aðgangi slíks aðila að Þjónustunni og eftir atvikum eyða honum og öllum gögnum tengdum honum. Í slíku tilfelli verður notanda send tilkynning þess efnis á netfang þess aðila sem gefið var upp við skráningu. Riftun á þessum grundvelli undanskilur notanda ekki frá greiðslu útistandandi gjalda.

 

Ef grunur vaknar að um lögbrot sé að ræða þá áskilur Justikal sér rétt til tilkynna slíkt til yfirvalda.

10. Hugverkaréttur

 

Allt innihald Þjónustunnar, þar með talið útlitshönnun (t.d. texti, grafík, myndir, vörumerki), ljósmyndir, hugbúnaður, ritstýrt efni, tilkynningar og annað efni er varið samkvæmt höfundarréttar- og vörumerkjalögum á Íslandi og annars staðar.

 

Þjónustan er eign Justikal eða notað samkvæmt leyfi frá hugbúnaðar-, gagna- eða öðrum efnisveitum sem Justikal á í viðskiptasambandi við. Justikal veitir notendum leyfi til að skoða og nota Þjónustuna samkvæmt þessum skilmálum. Öll dreifing, endurútgáfa eða rafræn afritun af höfundar- og vörumerkjavörðu efni Þjónustunnar, hvort heldur sem er að hluta til eða heild, er með öllu óheimil.

11. Persónuvernd

 

Justikal starfar í samræmi við ákvæði laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Persónuverndarstefna okkar útskýrir hvaða upplýsingar Justikal heldur um notendur og hvernig meðferð og vinnsla persónuupplýsinga fer fram.

12. Force Majeure

 

Justikal ber ekki ábyrgð á hugsanlegu tjóni notenda, viðskiptavina og/eða þriðja aðila sem kann að orsakast af óviðráðanlegum eða ófyrirséðum atvikum sem ekki eru til staðar við samningsgerð, svo sem vinnudeilum, árás á netþjónustu, mistök sem eru á ábyrgð undirverktaka eða galla í þjónustu frá þriðja aðila t.d. vegna hýsingar, styrjöldum, uppreisnum, náttúruhamförum, aðgerðum stjórnvalda, viðskiptabönnum, hafnbönnum, almennum samgönguhindrunum, orkuskorti, heimsfaraldri og sambærilegum óviðráðanlegum atvikum.

13. Lög, varnarþing og úrlausn ágreiningsefna

 

Um skilmála þessa gilda íslensk lög. Ef eitthvert ákvæði skilmála þessara verður dæmt ógilt, ólöglegt eða óhæft til fullnustu, dregur það ekki á neinn hátt úr gildi, lögmæti eða fullnustuhæfi annarra ákvæða skilmálanna. Notendur samþykkja að jafnvel þó svo að Justikal nýti sér ekki einhvern þau réttindi sín sem hljótast af þessum skilmálum að þá skuli ekki túlka það sem afsal þess réttar. Ágreining um skilmála þessa skulu aðilar leitast af fremsta megni við að leysa með samkomulagi. Náist ekki sátt milli aðila skulu mál vera rekin fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.